Wydarzenia w Stowarzyszeniu Wydarzenia dotyczace projektu Dębiec Wydarzenia dotyczace projektu Biebrzański System... Wydarzenia dotyczace projektu Przyjazne Miasto

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU
"DĘBIEC"

ROK 2001
GRUDZIEŃ - warsztat z udziałem wykonawców koncepcji programowo-przestrzennej renaturyzacji, przedstawicieli samorządów obszaru programu, użytkowników wód, przedstawicieli Rady BPN, poświęcony prezentacji technicznych wariantów renaturyzacji oraz wyborowi optymalnego rozwiązania realizacyjnego.
LISTOPAD - zorganizowano dla mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego DĘBIEC szkolenia z zakresu wykonywania wyrobów z wikliny.
PAŹDZIERNIK - na potrzeby ośrodka edukacji przyrodniczej oraz zarządzania zrównoważonym rozwojem Obszaru Funkcjonalnego DĘBIEC zakupiono od gminy Grajewo budynek szkoły we wsi Przechody.
WRZESIEŃ - prezentacja koncepcji programowo-przestrzennej renaturyzacji sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym Biebrzy dla Rady Biebrzańskiego PN; projekt został zaopiniowany pozytywnie.
CZERWIEC - zorganizowano dla Klubu Animatorów Tradycji -BB szkolenia z tkactwa.
MAJ-LIPIEC - opracowano program działań na Obszarze Funkcjonalnym DĘBIEC .pt.: Wzbogacanie i ochrona bioróżnorodności przekształconych układów ekologicznych Basenu Środkowego Doliny Biebrzy".
LUTY-PAŹDZIERNIK - prace nad ostatecznym kształtem koncepcji programowo-przestrzennej renaturyzacji, wariantami technicznymi realizacji projektu.
LUTY-MAJ - prace nad opracowaniem zasad gospodarowania wodą w renaturalizowanych ciekach.
LUTY - dofinansowano udział czterech osób z KAT-BB w szkoleniu z zakresu działalności agroturystycznej.
LUTY - opracowano stronę internetową KAT -BB oraz opracowano i wydano folder grupy.
LUTY - zrealizowano zabiegi ochronne w bagiennych ekosystemach nieleśnych na obszarze projektu "Renaturyzacja..."; zabiegi wykonano na powierzchni 7 ha z udziałem 6 miejscowych rolników.
STYCZEŃ-GRUDZIEŃ - wsparcie finansowe dla systematycznego uczestnictwa Klubu Animatorów Tradycji -BB w imprezach promujących tradycyjne wyroby rękodzielnicze.

ROK 2000
GRUDZIEŃ - zorganizowano i sfinansowano wyjazd KAT - BB na jarmark produktów regionalnych w Kiermusach.
LISTOPAD - zorganizowano i sfinansowano wyjazdu grupy rękodzielników z KAT - BB na jarmark produktów regionalnych w Kiermusach.
PAŹDZIERNIK -zorganizowano dla Klubu Animatorów Tradycji - Bioregion Biebrza szkolenie z zakresu wyrobu pamiątek z drewna.
SIERPIEŃ - jednodniowe zajęcia z edukacji przyrodniczej z 40 osobową grupą dzieci w wieku od 6 -12 lat, pochodzących z 5 wsi położonych na obszarze projektu.
CZERWIEC - GRUDZIEŃ - przystąpiono do realizacji zadań związanych z przygotowaniem koncepcji programowo-przestrzennej renaturyzacji: terenowe prace geodezyjne, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obiektu; na mocy porozumienia pomiędzy BPN a PAZ stowarzyszenie pełni rolę głównego koordynatora projektu.
KWIECIEŃ - CZERWIEC - przeprowadzono ankiety i wykonano opracowanie, pt. "Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców wybranych wsi w Gminie Grajewo".

ROK 1999
MAJ - WRZESIEŃ 1999 - Wstępne prace terenowe przygotowujące projekt "Renaturalizacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym Doliny Biebrzy".
MAJ 1999 - Priorytety zadań i sposób realizacji programu "Ranaturalizacja warunków wodnych w środkowym basenie doliny Biebrzy" - seminarium zorganizowane wspólnie z BPN, z udziałem, m.in. członków Rady Naukowej Biebrzańskiego PN, przedstawicieli samorządów.