Projekty Obszar Funkcjonalny Dębiec Biebrzański System Gospodarki Odpadami Przyjazne miasto

"Biebrzański System Gospodarki Odpadami"
Program jest opracowany i wdrażany przez Pracownię Architektury Żywej, przy współpracy z 9 gminami z terenu Kotliny Biebrzańskiej: Nowy Dwór, Lipsk, Dąbrowa Białostocka, Sztabin, Suchowola, Jaświły, Goniądz, Mońki, Trzcianne oraz Biebrzańskim Parkiem Narodowym.
Sukcesja brzozy na bagiennych łąkach w Dolinie BiebrzyTo rezultat wieloletnich poszukiwań rozwiązań systemowych ochrony najcenniejszych walorów Biebrzańskiego Parku Narodowego, związanych z otwartymi ekosystemami bagien, łączący zarazem problemy funkcjonowania przylegających do obszaru Parku terenów zurbanizowanych. W realiach wycofywania się rolnictwa z użytkowania terenów bagiennych skierowano uwagę na możliwości wykorzystania roślinności bagiennej do celów innych niż rolnicze i poprzez to stworzenie na nią popytu. Jednocześnie na obszarach gmin Kotliny Biebrzańskiej narasta problem wdrożenia racjonalnego, mającego uzasadnienie ekonomiczne, rozwiązania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi.

Zaproponowany system łączy problemowe dotąd zagadnienia, umożliwiając:

  • odbiór i zagospodarowania biomasy, pochodzącej z zabiegów ochronnych w ekosystemach nieleśnych BPN;

  • wprowadzenie zasad selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych;

  • racjonalne zagospodarowanie osadów ściekowych z lokalnych oczyszczalni ścieków oraz innych odpadów organicznych;

  • wprowadzenie technologii grzewczych na bazie paliw odnawialnych.

Zimowe wykaszanie bagiennych łąk w Dolinie BiebrzySystem zakłada realizowaną w czasie selektywną zbiórkę odpadów "u źródła". Selektywnie zbierane odpady z terenu miast i gmin Doliny Biebrzy oraz biomasa, pochodząca z zabiegów ochronnych w BPN, mogą stanowić podstawę dla zorganizowania międzygminnego zakładu utylizacji odpadów.
Proponowany podział odpadów wynikający z zastosowania technologii ich zagospodarowania będzie następujący:

ODPADY KOMUNALNE
1. odpady zmieszane - składowisko;
2. surowce wtórne - do zakładu recyklingu;
3. bioodpady - do kompostowni i fermentacji metanowej;
4.odpady niebezpieczne - kontenery odpadów niebezpiecznych lub traktowane indywidualnie;
5. frakcje palne odpadów - do produkcji paliwa alternatywnego

ODPADY NIEKOMUNALNE
1. zbierane jako surowce - do zakładu recyklingu;
2. odpady zielone - do kompostowni bądź fermentacji metanowej;
3. inne odpady - na składowisko.

Typowe wysypisko komunalneProponowane zagospodarowanie odpadów pochodzenia organicznego poprzez fermentację metanową i/lub kompostowanie wiązać się będzie z wykorzystaniem kompostu do celów rolniczych bądź opałowych oraz biogazu do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Przewidywana jest też modernizacja kilku lokalnych kotłowni węglowych na opalane odpadami drzewnymi, pochodzącymi m.in. z pierwszego etapu prowadzonych zabiegów ochronnych w BPN.