Pakiety Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego:
I. "Rolnictwo zrównoważone" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
II. "Rolnictwo ekologiczne"
III. "Utrzymanie łąk ekstensywnych" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
IV. "Utrzymanie ekstensywnych pastwisk" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
V. "Ochrona gleb i wód",
VI. "Strefy buforowe"
VII. "Zachowanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich"

Pakiet VI
STREFY BUFOROWE

Polega na tworzeniu nowych 2 lub 5 metrowych pasów zadarnionych na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowych, lub terenami intensywnie użytkowanymi rolniczo, w celu ograniczania negatywnego oddziaływania rolnictwa i ochrony siedlisk wrażliwych;

Wymogi:

1. Przestrzeganie zwykłej dobrej praktyki rolniczej.
2. Utrzymanie istniejących pasów buforowych wzdłuż cieków wodnych.
3. Zakładanie odpowiedniej strefy buforowej, oddzielającej pole od krawędzi skarpy rowu lub miedzy rozdzielającej większą połać pola, przez obsianie dobraną mieszanką traw.
4. Zakładanie miedzi odbywać się nie będzie poprzez tworzenie pasów o odpowiedniej szerokości i obsianie mieszanką traw.
5. Niestosowanie nawozów i chemicznych środków ochrony roślin.
6. Wykaszanie roślinności w trakcie formowania się strefy.
7. Po osiągnięciu stanu docelowego koszenie raz na rok, po 15 lipca.
8. Odgrodzenie brzegu cieku, gdy strefa ochronna sąsiaduje z trwałym użytkiem zielonym na którym wypasane są zwierzęta, w celu zabezpieczenia skarpy przed zniszczeniem oraz bezpośrednim dostępem zwierząt do wody.

Płatności za "Strefy buforowe" przy przeliczeniu na 100 mb:
2 - metrowa strefa na glebach słabych - o współczynniku bonitacji do 0,85 - klasy bonitacyjne gleb od IVb do VIz -18 PLN
2 - metrowa strefa na glebach dobrych o współczynniku bonitacji równym lub większym od 0,86 - klasy bonitacyjne gleb od I do IVa -26 PLN
5 - metrowa strefa na glebach słabych - 46 PLN
5 - metrowa strefa na glebach dobrych - 64 PLN