Pakiety Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego:
I. "Rolnictwo zrównoważone" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
II. "Rolnictwo ekologiczne"
III. "Utrzymanie łąk ekstensywnych" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
IV. "Utrzymanie ekstensywnych pastwisk" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
V. "Ochrona gleb i wód",
VI. "Strefy buforowe"
VII. "Zachowanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich"

Pakiet V
OCHRONA GLEB I WÓD

Polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie w jesienno-zimowym;

Wsiewki poplonowe wymogi:
1. Przestrzeganie zwykłej dobrej praktyki rolniczej.
2. Co najmniej 33% gruntów ornych danego gospodarstwa pokrytych roślinnością w zimie.
3. Wsiewanie mieszanki traw wiosną w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych i utrzymanie jej przez zimę.
4. Sprzątnięcie słomy z całego pola po żniwach w celu ułatwienia naturalnej regeneracji trawy i roślinności zielonej.
5. Stosowanie obornika tylko w przypadkach koniecznych.
6. Zredukowane stosowanie pestycydów do przypadków koniecznych - tylko w celu miejscowej i selektywnej walki z chwastami, jeśli to konieczne.
7. Wypas dopuszczalny przy obsadzie bydła do 0,4 DJP/ha.
8. Przyoranie wsiewek.
9. Rozpoczynanie zabiegów agrotechnicznych po pierwszym marca.
10. Działanie to może być stosowane na różnych polach w gospodarstwie w ciągu 5 lat.

Płatność za: "Wsiewki poplonowe" - 330 zł/ha rocznie


Międzyplon ozimy i międzyplon ścierniskowy - wymogi:
1. Przestrzeganie zwykłej dobrej praktyki rolniczej.
2. Zaniechanie stosowania nawozów mineralnych, organicznych i wapniowych, z wyjątkiem obornika.
3. W okresie zimy 33% gruntów ornych danego gospodarstwa powinny być pokryte roślinnością. W zależności od rzeźby terenu i uprawianych gatunków roślin, obsiew pola: międzyplon ścierniskowy - np. gorczyca, seradela, facelia; międzyplon ozimy - np. mieszanka wyki z żytem lub żyto.
4. Termin obsiewu najpóźniej do 30 września.
5. Przyoranie wsiewek.
6. Wznowienie zabiegów agrotechnicznych nie wcześniej niż po pierwszym marca.

Płatność:
"Międzyplon ozimy" - 570 zł/ha rocznie"
Międzyplon ścierniskowy" - 520 zł/ha rocznie