Pakiety Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego:
I. "Rolnictwo zrównoważone" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
II. "Rolnictwo ekologiczne"
III. "Utrzymanie łąk ekstensywnych" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
IV. "Utrzymanie ekstensywnych pastwisk" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
V. "Ochrona gleb i wód",
VI. "Strefy buforowe"
VII. "Zachowanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich"

Pakiet IV
UTRZYMANIE PASTWISK EKSTENSYWNYCH

realizowane tylko w strefach priorytetowych

Zakłada przywrócenie lub zachowanie ekstensywnych wypasów na półnaturalnych pastwiskach w sposób gwarantujący utrzymanie walorów florystycznych i miejsc przebywania gatunków zagrożonych wyginięciem;

Pastwiska na murawach ciepłolubnych - wymogi:
1. Przestrzeganie zwykłej dobrej praktyki rolniczej.
2. Stosowanie ograniczonych ilości wapna oraz punktowe usuwanie chwastów herbicydami (w uzasadnionych przypadkach).
3. Wolny wypas owiec, kóz i krów, stale kontrolowany, obsada do 0,5 DJP/ha.
4. Urządzanie na pastwiskach wodopojów i systematyczne uzupełnianie wody, gdy nie ma możliwości zorganizowania przenośnych poideł dla wypasanych zwierząt.


Czasem elementy etnografii wtopione są w krajobraz pastwisk biebrzańskich

Płatność za: "Pastwiska na murawach ciepłolubnych" - 300 zł/ha rocznie"

Pastwiska nizinne z wypasem tradycyjnym - wymogi:
1. Przestrzeganie zwykłej dobrej praktyki rolniczej.
2. Wypas obejmie bydło, konie lub owce (a także inne zwierzęta, jeśli jest to zgodne z realizacją celów ekologicznych), przy obsadzie nie większej niż 1,0 DJP/ha.
3. Sezon pastwiskowy od 20 maja do 15 października, na obszarach zalewowych terminy wypasów dostosowane będą do specyfiki warunków nie wcześniej niż w dwa tygodnie po ustąpieniu zalewu.
4. Dopuszczalne jest tylko selektywne niszczenie uciążliwych chwastów.
5. Nawożenie azotem ze wszystkich źródeł do 60 kg/ha/rok w dawkach podzielonych.

Płatność: za: "Pastwiska nizinne z wypasem tradycyjnym" - 400 zł/ha rocznie


Pastwiska górskie - wymogi:
1. Przestrzeganie zwykłej dobrej praktyki rolniczej.
2. Wypas obejmie bydło, konie lub owce (a także inne zwierzęta, jeśli jest to zgodne z realizacją celów ekologicznych).
3. Sezon pastwiskowy od 20 maja, co najmniej 90 dni.
4. Wypas rotacyjny lub ze stałym nadzorem nad zwierzętami przy obsadzie do l,0 DJP/ha pastwiska.
5. Wykaszanie niedojadów w okresie lipiec-sierpień i usuwanie ich z pastwiska.
6. Nawożenie azotem ze wszystkich źródeł do 60 kg/ha/rok.

Płatność:
"Pastwiska górskie do 500 m n.p.m." - 230 zł/ha rocznie
"pastwiska górskie powyżej 500 m n.p.m." - 560 zł/ha rocznie