Pakiety Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego:
I. "Rolnictwo zrównoważone" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
II. "Rolnictwo ekologiczne"
III. "Utrzymanie łąk ekstensywnych" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
IV. "Utrzymanie ekstensywnych pastwisk" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
V. "Ochrona gleb i wód",
VI. "Strefy buforowe"
VII. "Zachowanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich"

Pakiet III
UTRZYMANIE ŁĄK EKSTENSYWNYCH"

realizowane tylko w strefach priorytetowych

Mając na uwadze dolinę Biebrzy i relatywnie duże obszary bagiennych łąk najwłaściwszym dla takich warunków wydaje się być pakiet "Utrzymanie łąk ekstensywnych".

Wiąże się z przywróceniem lub kontynuacją wykaszania traw, w terminie od dnia 1 lipca włącznie, na łąkach jednokośnych o wysokich walorach przyrodniczych, zagrożonych degradacją;

Do wszystkich wyróżnionych opcji obowiązywać będą następujące wymogi:
1. Przestrzeganie zwykłej dobrej praktyki rolniczej.
2. Rezygnacja z odłogowania bądź nadmiernej ekstensyfikacji.
3. Rezygnacja ze stosowania praktyk takich jak: przyorywanie, wałowanie, budowa nowych systemów melioracyjnych, stosowanie pestycydów i dosiewanie nasion.
4. Koszenie od środka do zewnątrz łanu, dające szansę ucieczki ptakom, ich pisklętom, a także innym zwierzętom (zając, sarna, lis, jenot).
5. Przy koszeniu mechanicznym stosowanie tzw. wypłaszaczy, tj. zamontowanych w przedniej części ciągnika (przed urządzeniem koszącym) specjalnych łańcuchów.
6. Usuwanie skoszonej runi (i dowolne wykorzystanie jej - jako paszy, na ściółkę lub do celów energetycznych).


Ręczne koszenie w Dolinie Biebrzy to już dziś rzadkie zajęcie, które może uda się przywrócić dzięki programom rolnośrodowiskowym

Koszenie mechaniczne czasem może mieć miejsce dopiero zimą po zamarznięciu bagien


Ponadto dla półnaturalnych łąk jednokośnych - wymaganiami dodatkowymi są:
1. Wypas możliwy przy obsadzie do 0,5 DJP/ha;
2. Termin koszenia nie wcześniej niż 1 lipca (po 15 sierpnia dla łąk trzęślicowych).

Płatność za "Półnaturalne łąki jednokośne":
wykaszanie ręczne - 1030 zł/ha rocznie
wykaszanie mechaniczne - 400 zł/ha rocznie


Półnaturalne łąki dwukośne - wymaganiami dodatkowymi są:
1. Wapnowanie i ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok) dopuszczalne poza łąkami nawożonymi przez namuły rzeczne.
2. Stosowanie pestycydów ograniczone do selektywnego niszczenia szczególnie uciążliwych chwastów, z użyciem mazaczy herbicydowych.
3. W przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego kontrolowany wypas kwaterowy (np. przenośne płoty elektryczne) lub wypas wolny po pierwszym lub drugim pokosie przy maksymalnej obsadzie stada 1,0 DJP/ha, co pozwoli uniknąć zniszczenia powierzchni użytku i zanikania gatunków przyrodniczo cennych.
4. Opóźnienie pierwszego pokosu do 1 lipca.

Płatność za: "Półnaturalne łąki dwukośne" - 880 zł/ha rocznie