Pakiety Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego:
I. "Rolnictwo zrównoważone" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
II. "Rolnictwo ekologiczne"
III. "Utrzymanie łąk ekstensywnych" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
IV. "Utrzymanie ekstensywnych pastwisk" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
V. "Ochrona gleb i wód",
VI. "Strefy buforowe"
VII. "Zachowanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich"

Pakiet II
ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 2092/91 i 1804/99 oraz ustawy o rolnictwie ekologicznym;

Wymogi:
1. Przestrzeganie wymogów zwykłej dobrej praktyki rolniczej.
2. Zachowanie na terenie gospodarstwa powierzchni trwałych użytków zielonych oraz ostoi dzikiej przyrody, tzw. użytków przyrodniczych (oczka wodne, zadrzewienia, miedze, torfowiska).


Nieużytki to trwały element towarzyszący rolnictwu ekologicznemu


Płatność: zł/ha/rok
Uprawy rolnicze (bez certyfikatu) 680 zł
Uprawy rolnicze (z certyfikatem) 600 zł
Trwałe użytki zielone (bez certyfikatu) 330 zł
Trwałe użytki zielone (z certyfikatem) 260 zł
Uprawy warzywnicze (bez certyfikatu) 980 zł
Uprawy warzywnicze (z certyfikatem) 940 zł
Uprawy sadownicze, w tym jagodowe (bez certyfikatu) 1800 zł
Uprawy sadownicze, w tym jagodowe (z certyfikatem) 1540 zł