Pakiety Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego:
I. "Rolnictwo zrównoważone" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
II. "Rolnictwo ekologiczne"
III. "Utrzymanie łąk ekstensywnych" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
IV. "Utrzymanie ekstensywnych pastwisk" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
V. "Ochrona gleb i wód",
VI. "Strefy buforowe"
VII. "Zachowanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich"

  
Różnorodność biologiczna upraw w Dolinie Biebrzy
to jedna z cech wyróżniających nas od innych krajów UE

Pakiet I
ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

realizowane tylko w strefach priorytetowych

Polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin;

Wymogi pakietu:
1. Przestrzeganie wymogów zwykłej dobrej praktyki rolniczej.
2. Przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin, zapewniającego ograniczenie rozwoju szkodników, redukcję zachwaszczenia oraz ograniczenie strat azotu. Jako minimum obowiązują 3 gatunki roślin w zmianowaniu. Udział zbóż w strukturze zasiewów nie może być większy niż 66% obszaru gruntów ornych.
3. Opracowanie i dostosowanie planu nawozowego, opartego na analizie gleby oraz corocznie wykonywanym bilansie azotu, z uwzględnieniem przeciętnie osiąganego poziomu plonowania w regionie w ostatnich 5 łatach.
4. Nie stosowanie osadów ściekowych do nawożenia.
5. Maksymalne nawożenie gruntów ornych azotem do 150 kg N/ha/rok, a trwałych użytków zielonych do 120 kg N/ha/rok.
6. Maksymalna obsada zwierząt (bydło, owce, kozy, konie) do 1,5 DJP/ha powierzchni paszowej (użytki zielone i grunty orne z uprawą roślin pastewnych).
7. Zachowanie na terenie gospodarstwa powierzchni trwałych użytków zielonych oraz ostoi dzikiej przyrody, tzw. użytków przyrodniczych (oczka wodne, zadrzewienia, miedze, torfowiska).

Płatność: 160zł/ha