Projekty Obszar Funkcjonalny Dębiec Biebrzański System Gospodarki Odpadami Przyjazne miasto

"Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej przekształconych układów ekologicznych w Basenie Środkowym Doliny Biebrzy" Zintegrowany program obejmuje szeroki wachlarz zadań w ochronie środowiska, rozwijanie pozarolniczych form działalności gospodarczej, zadania z zakresu ochrony gatunkowej i siedlisk. Program rozwijany jest od 2000 r, przy partnerskiej współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Gminą Grajewo i lokalnymi społecznościami.

Teren, na którym koncentrują się zasadnicze zadania projektu położony jest w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przyjęto jego nazwę jako Obszar Funkcjonalny DĘBIEC.
Zadaniem kształtującym strategię wdrażania programu jest restytucja rzeki - "Martwego Ełku".Jak dotąd brakuje doświadczeń przy realizacji podobnego typu przedsięwzięć i przy tej ich skali. Wynikiem restytucji "Martwego Ełku" będzie powrót do zbliżonego do naturalnego reżimu hydrologicznego rzek Ełku i Jegrzni. Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie dla pokrycia potrzeb wodnych terenów bagiennych znajdujących się na obszarze basenu środkowego Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Równolegle były prowadzone zadania, które umożliwiły miejscowej ludności uzyskanie dodatkowych przychodów z tytułu zatrudnienia przy zabiegach ochronnych czy też podejmowanie innej, pozarolniczej działalności gospodarczej. Finansowane i organizowane przez PAZ warsztaty, kursy rękodzieła ludowego i agroturystyki znacznie uaktywniły lokalne społeczności. Od ponad roku PAZ oficjalnie pełni patronat nad działalnością nieformalnej grupy rękodzielników - "Klubem Animatorów Tradycji - Bioregion Biebrza -", wspierając Klub finansowo i organizacyjnie.
Jednym z zadań programu jest projekt "Jak to ze lnem było - ochrona bioróżnorodności i tradycji"

Dla potrzeb rozwoju Programu i wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego tego terenu Pracownia zakupiła od Gminy Grajewo budynek szkoły w Przechodach z przeznaczeniem na cele ośrodka edukacyjno-badawczego i promocji regionu.
Przeznaczony do modernizacji węzeł wodny w Modzelówce (fot. M. Siłakowski)


Pastwiska nad Kanałem Rudzkim
(fot. M. Siłakowski)


Panorama kompleksu dołów potorfowych w pobliżu m. Modzelówka (fot. M. Siłakowski)


"Chutor" - wieś Sojczyn Gradowy
(fot. M. Siłakowski)


Szkolenie z wikliniarstwa dla mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego Dębiec
(fot. A Zamojska)