Stowarzyszenie Zarząd Cele Współpraca

NASZE CELE
Z założenia organizacja wspiera i inicjuje przede wszystkim działania z zakresu ochrony przyrody, przyczyniające się do poprawy tego, co poddało się, lub może ulec, niekorzystnym - z punktu widzenia ochrony przyrody - przemianom.
Osiąganie celów w ochronie przyrody wymaga podejścia globalnego, dlatego PAŻ nie koncentruje się na fragmentarycznych aspektach ochrony przyrody, ale próbuje wypracowywać zintegrowane metody jej ochrony poprzez działalność na wielu płaszczyznach. Istotnym uczestnikiem podejmowanych projektów oraz ich odbiorcą są właśnie lokalne społeczności i władze gminne.

Jako nadrzędne cele działalności Stowarzyszenia przyjęto:

- zachowanie różnorodności gatunkowej i stabilności ekosystemów,

- przywracenie do właściwego stanu zasobów i składników przyrody,

- proekologiczną działalność edukacyjną,

- pracę samokształceniową.

fot. G. Błachowski


fot. M. Siłakowski


fot. M. Siłakowski